Djupare farled i Göteborgs hamn

Säkrar Sveriges näringslivs access till hela världen

Större fartyg kräver djupare hamn.

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg.
Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. För att lösa problemet, och därmed
säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av
farleden. Det projektet heter Skandiaporten och drivs av Sjöfartsverket tillsammans
med Göteborgs hamn. Sjöfartsverkets ansvarar för åtgärder i farleden och Göteborgs
Hamn AB för åtgärder i Skandiahamnen. Tillståndsansökningar för respektive del lämnades
in till Mark- och Miljödomstolen i december 2020 och är en pågående process. Göteborgs
Hamn AB har upphandlat en totalentreprenör för förstärkningsarbetena i Skandiaporten
och finansieringen är säkrad av hamnens ägare.

FAQ Muddringen av farled och hamnbassäng, Göteborgs Hamn

  1. Varför måste ni göra farleden djupare?
   Svar: För att bibehålla och framtidssäkra Sveriges och Göteborgs Hamns... Läs hela FAQ:n här


 

Projektet i praktiken

Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer långt och muddringsbehovet är 12 miljoner kubikmeter. Det ska öka maxdjupet från dagens 13,5 till 17,5 meter. Utöver fördjupningen behöver vändytan utanför containerterminalen breddas. Kaj och terminalytor behöver också förstärkas för att kunna hantera två större fartyg samtidigt.

Då händer det

Eftersom dagens förutsättningar hindrar fartyg att komma till Sverige behöver det här ske så fort som möjligt. Det gemensamma arbetet inleddes 2019, Göteborgs Hamn AB planerar byggstart av kajförstärkning 2022 och Sjöfartsverket projekterar för påbörjade muddringsarbeten 2024. Hela projektet planeras vara klart under första halvåret 2026

Karta
/

Beräknat djupgående vid full last

Här får du en bild av vilket djup olika lastvolymer kräver. Idag är maxdjupet i Göteborgs hamn 13,5 meter. Med andra ord finns det ett stort behov av att göra farleden djupare.

*Räknat i TEU, alltså 20-fotscontainrar.

 • 2'–3' containrar 11,5 m *
 • 3’–5’ containrar 12,6 m *
 • 5’–10’ containrar 14,2 m *
 • 10’–15’ containrar 15,4 m *
 • 15’–20’ containrar 16,0 m *
 • ≥20' containrar 17,3 m *