Samhällsnytta 

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Skandinavien som erbjuder direkttrafik mellan Europa och Fjärran Östern. En rutt som trafikeras av världens största containerfartyg. När projekt Skandiaporten är klar kommer farled och hamndjup att bli 17,5 meter. För svenskt näringsliv innebär satsningen att en strategiskt viktig funktion för fortsatt import och export med direkttrafik säkras.  

Hög miljö- och samhällsnytta 

Djupare och bredare lastfartyg innebär att fartygen kan göra så kallade direktanlöp från andra kontinenter och komma med mer last per fartyg vilket är en stor vinst för både miljö och ekonomi.  Ökade godsvolymer per fartyg effektiviserar transporterna och ger stordriftsfördelar.  

Göteborgs hamn är Skandinaviens främsta och största godsnav med ett rikstäckande upptagningsområde där hållbar järnväg är prioriterad som godsbärare. Långväga transporter på elektrifierat tåg ger stora klimatvinster jämfört med att transportera gods på långtradare. 

Miljö

Planerade åtgärder inom projektet, så som muddring för att fördjupa och bredda farleden samt kajförstärkning kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. Miljötillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen och en tillståndsansökan lämnades till domstolen under hösten. Här har ett antal utredningar och undersökningar genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning sammanfattar den påverkan och miljökonsekvenser som planerade åtgärder medför.  

Samråd

Framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning är en process och en del i den processen är att genomföra samråd. Syftet med samråd är att dels informera om planerade åtgärder men också att få värdefull information från myndigheter, föreningar och organisationer samt allmänhet som leder fram till en bra utformning av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd hölls under våren och sommaren 2020.  Läs mer om samrådsprocessen här.

Tillståndsprocessen

Inom miljökonsekvensbeskrivningen har effekter av bland annat grumling, buller, vibrationer och luftemissioner utretts. Som ett viktigt underlag för att bedöma effekter och konsekvenser av planerade åtgärder som muddring, sprängning, pålning med mera är den erfarenhet som finns från de projekt som genomfördes 2002-2004. Då genomfördes liknande åtgärder i farled, hamnbassäng och inom Skandiakajens östra del. Projekten kunde, i enlighet med övervakning och uppföljning, genomföras utan några bestående negativa effekter på miljön. Tillståndsansökan med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in till Mark- och miljödomstolen i december 2020. Tillstånd gavs den 29 sept 2022.

Ekonomi

Kostnad

Det gemensamma projektet Skandiaporten är kostnadsbedömt till 2,5 miljarder kr och fördelas lika mellan Sjöfartsverket och Trafikverket 1,255 miljarder kronor och Göteborgs Hamn AB med upp till 1,255 miljarder kronor. I denna summa ingår: 

  • Fördjupning av farleden, för fartyg med ett maximalt djupgående på upp till 17,5 m.  
  • Fördjupning och breddning hamnbassängen i anslutning till västra kajläget.  
  • Fördjupat västra kajläge och förstärkning av kajkonstruktionen. 

Om även ett andra kajläge ska fördjupas, är det ett separat beslut för Göteborgs Hamn AB och dess ägare. Under projekteringen av kajförstärkning ska kajåtgärderna prissättas av NCC och under Q4 2022 kommer vi att veta mer exakt vad kostnaden är. 

 

EN Co-Funded by the EU_POS.png