Fakta om Skandiaporten

Idag går 70 % av all svensk export via sjöfarten där Göteborgs hamn är den enda hamn i Skandinavien som kan erbjuda direktsjöfart till andra världsdelar för de största moderna oceangående godsfartygen. För att framtidssäkra svenskt näringslivs tillgång till omvärlden behöver farleden in till hamnen fördjupas med fyra meter och även kajer fördjupas och förstärkas.

 Här följer några korta punkter om vinsterna med att farledsfördjupa:

  • Direktsjöfart till sjöss innebär snabbare, tillförlitligare, kostnadseffektiva och hållbara transporter för svensk industri.
  • Genom att fördjupa och bredda farlederna samt förstärka kajerna säkerställer vi fortsatt direktsjöfart till Sverige och svenskt näringsliv.
  • Vinsten med direktanlöp blir att de största lastfartygen kan anlöpa hamnen fullastade. Hållbart samtidigt som vi säkrar framtidens fortsatta utveckling av fartygsflottan.
  • Hälften av landets containerhandel går via Göteborgs hamn.
  • Varor värda miljarder kronor passerar våra kajer varje år. 30 % av Sveriges totala export går via Göteborgs hamn.

Större fartyg kräver djupare hamn

Den globala fartygsflottan har växt i en takt ingen kunde förutse när förra farledsfördjupningen gjordes. På 15 år har containerfartygens kapacitet ökat med 50 %. Redan idag väntar ännu större fartyg på ritborden. Oceangående fartyg med kapacitet på över 20 000 containrar kommer regelbundet till Göteborgs hamn, men kan inte komma in fullastade eftersom dagens farledsdjup begränsar. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kaj så att fler djupgående fartyg kan hanteras samtidigt.

Sjöfartsverkets och Göteborgs Hamn AB har gemensamt tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver de utredningar och åtgärder som planeras och den miljöpåverkan som bedöms kunna bli aktuell. Samrådsunderlaget till projekt Skandiaporten finns fortfarande tillgängligt på Sjöfartsverkets hemsida: Till Samrådsunderlaget.

Syftet med samrådet var att informera och ta tillvara på synpunkter om planerade åtgärder tidigt i processen och utifrån samrådet avgränsa miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad. Synpunkterna kunde lämnas till och med den 28 februari 2020.

Här kan du kan läsa mer om vad ett samråd är. 
Här kan du läsa mer om de dokument som upprättats med anledning av Skandiaporten. 

Den 22 dec 2020 lämnades tillståndsansökan inklusive en miljökonsekvensbeskrivning in för prövning av Mark- och miljödomstolen.  
 
Den 1-3 juni hölls huvudförhandlingar i Göteborg. 
 
Den 29 september fick Skandiaporten miljötillstånd. Göteborgs Hamns del innefattar kajförstärkning och Sjöfartsverkets del muddring och flytt av muddermassor.  

Miljötillstånd Göteborgs Hamn AB
Miljötillstånd Sjöfartsverket

Läs mer om Sjöfartsverets ansvarsområde: Farledsåtgärder : Till Sjöfartsverkets hemsida 
Läs mer om Göteborgs Hamn ABs ansvarsområde Kaj- och Hamnbassängsåtgärder: Till Göteborgs Hamn ABs hemsida

Kajåtgärder

Den fysiska omfattningen av projektet

Det första, Västra Kajläget, omfattar urschaktning av 15,000 m² terminalytan slagning av ca 1 500 st bankpålar, förlängning av 500 meter kranbalk för de största containerkranarna, återfyllnad och uppbyggnad av en ny terminalyta, utbyte av befintlig spont i kajlinjen mot en ny och kraftigare, muddring av lera 50 meter närmast kaj samt placering av erosionsskydd på bassängbotten.

Projektstatus

Den 22 december 2020 lämnades tillståndsansökningarna inklusive en miljökonsekvensbeskrivningarna in för prövning av Mark- och miljödomstolen. Huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen hölls 1-3 juni 2022.

Den 29 september 2022 fick projekt Skandiaporten miljödom från Mark- och miljödomstolen och om denna inte överklagas kan projektet att påbörja arbetet med kajförstärkning samt muddring och flytt av rena massor till avsedd plats i havet under avslutningen av 2022.

När det gäller den ekonomiska planeringen fick projektet i september 2020 klartecken på finansiering. Detta efter att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg godkänt förutsättningarna enligt tidigare framtagen avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB.

Farledsåtgärder

Upphandling

Upphandling för Göteborgs Hamn ABs räkning av totalentreprenaden för farledsfördjupningsprojektet, döpt till ”Skandiaporten – kajförstärkningar, en totalentreprenad i partnering” är nu avslutad. Avtal har tecknats med NCC Sverige AB.

För Sjöfartsverkets del kommer upphandlingsprocessen av muddringsarbeten kunna inledas under vintern 2022.

FAQ Muddringen av farled och hamnbassäng, Göteborgs Hamn

Du kan hitta en fullständig FAQ här.EN Co-Funded by the EU_POS.png